Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön

22.09.2022 13:00

Metsäkoneiden ajouraverkostojen suunnitteluun ennen hakkuuta sekä niiden tehokkaaseen käyttöön lähikuljetuksessa tarvitaan tutkimustietoa erilaisista käytännön tavoista toteuttaa ajouraverkostoja.

Tuloskalvosarja-6-2022-min.jpg

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa luokiteltiin toteutuneita ajouraverkostoja eri nk. ajotapamenetelmiin ja tarkasteltiin korjuun olosuhdetekijöiden vaikutusta ajotavan valintaan. Tulosten perusteella pistouramenetelmä erottui maastoltaan kaltevien hakkuukohteiden ajotapana.

Käytännön hakkuutyöhön on muodostunut tapoja toteuttaa ajouraverkostoja eri ajotapamenetelmillä. Ajourasuunnitteluun on nykyisin kehitetty opastavia sovelluksia, kuten Ajourakone, jotka visualisoivat kokoojauran optimaalista sijaintia. Käytännön toteutukset voivat kuitenkin poiketa sovellusten tekemistä ehdotuksista, jolloin suunnittelusovellusten ehdotuksia on tarpeen kehittää vastaamaan paremmin kentällä toteutettuja ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa tunnistettiin visuaalisesti ja luokiteltiin toteutettuja ajouraverkostoja. Aineisto sisälsi yhteensä 215 ensiharvennus- ja päätehakkuukohdetta. Aineistosta pystyttiin tunnistamaan myös nk. systemaattiseksi menetelmäksi nimetty ajotapamenetelmä.

Ajotavan valintaa tutkittiin tilastollisesti ajouraverkostojen tunnuslukujen sekä hakkuukohteiden taustatekijöiden, kuten maasto- ja puustotietojen avulla. Tuloksista erottui selkeästi pistouramenetelmän käyttö kohteilla, joilla maaston kaltevuus oli keskimäärin yli 10 % luokkaa. Lisäksi ensiharvennusten ajouratiheydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero keruu-uramenetelmän (568 m/ha) ja läpiajomenetelmän (598 m/ha) välillä.

Kuvattujen ja luokiteltujen ajotapamenetelmien avulla pystytään ennakkosuunnittelun lisäksi selvittämään ajouraverkoston vaikutusta lähikuljetukseen. Esimerkiksi ajotapamenetelmän ja ajouratiheyden vaikutus kuormatraktorin kokonaisajomatkaan on yksi työssä tunnistetuista jatkotutkimusaiheista. Ajotapamenetelmien vaikutuksen tunteminen avaa näin myös mahdollisuuksia lähikuljetuksen kuormatason optimointiin toteutuneen ajouraverkoston ja hakkuulla tehtyjen puutavarakasojen sijaintien avulla.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 6/2022:
Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu

Pro gradu -tutkielma on saatavissa:

 https://erepo.uef.fi/handle/123456789/
27746?locale-attribute=fi

Aiheeseen liityvää

Ovaskainen H, Hämäläinen J, Poikela A, Räsänen T, Määttälä M, Sarjakoski S, Lahti M, Salo M (2019) Ajourakone – hakkuukoneen kuljettajan apuväline korjuun suunnitteluun. Metsätehon tuloskalvosarja 11/2019. 
https://www.metsateho.fi/ajourakone-
hakkuukoneen-kuljettajan-apuvaline-
korjuun-suunnitteluun/

01.06.2023Hyödynnä nyt PALJOUSALENNUS : - XXL-Express 24/7 pankkotoimitukset toimivat totutusti, ja rahtivapaasti kaikkialle Suomeen.
01.06.2023Hyödynnä nyt PALJOUSALENNUS: - TÄSSÄ ON AJANTASAINEN,noin 200 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.- Tilaa omasi, ennen vähintään 200-300.euron/kpl? = 10%-15% hinnankorotuksia!!!
01.06.2023 9:00Alumiini:-Keveys, lujuus , pintakäsittely.
01.06.2023 8:00KATSO TÄSTÄ ERIKOISLÄHETYS KULJETUS 2023 NÄYTTELYSTÄ
01.06.2023 7:00Luulo ei oo tiaron väärtti. - Luuloja pankoista.
01.06.2023 3:00Alumiinin pinnoitus anodisoimalla on yleisin,kestävin , sekä myös edullisin.
01.06.2023 0:07Alumiinipankko on edelleenkin Skandinavian markkinaykkönen.
31.05.2023 18:00Alumiinipankot, ja apurunkopaketit ovat teipeittä 100%:sesti muovittomia.
31.05.2023 15:00Totuus puutavarapankkojen kuormatilojen pinta-alaeroista ja syistä suuriin eroihin......puu76 -- (Artikkeli vuodelta 2014)
31.05.2023 13:00Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen: "Puunajo on mahdollisuuksien ala"

Siirry arkistoon »