Metsäteollisuus nousemassa aallonpohjasta

08.06.2024 11.00

metsaa_-3.jpg

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden elpyminen ja keskuspankkien ennakoidut koronlaskut lisäävät vähitellen metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tämä näkyy erityisesti kemiallisten metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärien kasvuna. Puutuoteteollisuudessa lopputuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan merkittävästi aikaisintaan ensi vuonna. Tänä vuonna teollisuus- ja energiapuun kokonaishakkuut kasvavat ja kantohinnat nousevat, kun kasvava puun kysyntä kohdistuu pääosin kotimaahan.

Sahatavaramarkkinoiden näkymät edelleen vaimeat

Vaikka sahatavaran vientimarkkinoilla kysyntä on kausiluonteisesti piristynyt keväällä 2024 ja hintataso on noussut, sahatavaran kysynnän merkittävää elpymistä ei odoteta vielä kuluvan vuoden aikana, sillä keskuspankkien ohjauskorkojen laskut välittyvät rakentamisen kautta sahatavaran kysyntään vasta viiveellä. Vuonna 2024 Suomen sahatavaran tuotannon sekä viennin ennustetaan säilyvän viime vuoden tasolla. Sahatavaran koko vuoden keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan puolestaan nousevan kuusi prosenttia viime vuodesta. Puukustannusten nousu heikentää sahojen tuloskuntoa sahatavaran hintojen noususta huolimatta.

metsasektorin-keskeiset-ennustemuuttujat-2022-2024e.jpg

Koivuvanerin kysyntä Euroopassa on tällä hetkellä tarjonnan tasoon verrattuna vahvaa. Suomen lehtivanerin vientihinta onkin kuluvan vuoden alkukuukausina noussut viime vuoden lopun tasoon verrattuna. Tuotantoa kuitenkin rajoittaa koivutukin saatavuus. Havuvanerin kysyntä on myös alkuvuodesta hieman piristynyt, mutta merkittävää kysynnän kasvua ei ole odotettavissa ennen rakentamisen elpymistä. Koko vuoden 2024 osalta vanerin tuotannon ja viennin ennustetaan laskevan prosentin ja keskimääräisen vientihinnan kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kartongin, paperin ja sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä vuonna

Kartongin, paperin ja sellun tuotanto- ja vientimääriä kasvattaa kysynnän varovainen kasvu sekä ostajien varastojen purkamisten päättyminen. Kasvua selittää osin myös vertailutason heikkous ja kartongin ja sellun tuotannon osalta myös viime vuonna Suomessa valmistuneet investoinnit. Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ennakoimattomalla usean kuukauden tuotantokatkoksella on sellun tuotantoa ja vientiä merkittävästi vähentävä vaikutus, mikä näkyy jossain määrin myös kartongissa. Vienti- ja tuotantolukuihin negatiivisesti vaikuttavat jonkin verran myös kuluvan alkuvuoden poliittiset lakot, jotka pysäyttivät viennin useaksi viikoksi ja rajoittivat tuotantoa. Kartonkien vienti ja tuotanto kasvavat tänä vuonna seitsemän prosenttia, sellun viisi prosenttia ja paperin pari prosenttia.

Vaikka sekä kartongin että paperin keskimääräiset vientihinnat ovat korkealla tasolla ja toipumassa viime vuoden laskusta, jäävät keskimääräiset hinnat viime vuotta alemmiksi. Kartongin vientihinnan ennakoidaan alenevan neljä prosenttia ja paperin kymmenen prosenttia. Kysynnän kasvun myötä sellun hinnat ovat olleet Euroopassa nousussa jo viime syksystä alkaen, ja tämä on näkynyt myös Suomen sellun vientihintojen nousuna. Tänä vuonna sellun keskimääräisen vientihinnan odotetaan nousevan kolme prosenttia viime vuodesta.

Puumarkkinoilla jälleen huippusuhdanne

Vuonna 2024 teollisuuspuun hakkuiden ennustetaan kasvavan neljä prosenttia 63,3 miljoonaan kuutiometriin. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärien kasvaessa kuitupuun hakkuut kasvavat viisi prosenttia yli 35 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuiden hakkuiden odotetaan lisääntyvän kolme prosenttia. Raakapuun tuonnin Suomeen ennakoidaan kasvan vajaaseen viiteen miljoonaan kuutiometriin tänä vuonna.

yksityismetsien-keskimaaraiset-nimelliset-kantohinnat-2022-2024e.jpg

Kasvavan kysynnän myötä kuitupuiden kantohintojen ennustetaan kuluvana vuonna nousevan 11–14 prosenttia. Havutukkien keskimääräisten kantohintojen arvioidaan nousevan kolme prosenttia. Koivuvanerin hyvän kysynnän vuoksi koivutukin kantohinnan ennustetaan nousevan 13 prosenttia. Kuitupuiden ja koivutukin kantohintojen edelleen merkittävänä jatkuvan nousun taustalla ovat myös energiapuun kasvava kysyntä sekä Venäjän ja Valko-Venäjän raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tarjonnan sulkeminen pois Euroopan markkinoilta keväällä 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kotimaisen energiapuun kysyntä ja hinta jatkavat myös nousuaan, kun sillä korvataan aiempaa tuontienergiaa ja kotimaista turvetta. Metsähakkeen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan 12–15 prosenttia tänä vuonna. Alueellisten vaihteluiden odotetaan pysyvän energiapuumarkkinoilla suurina.

Metsäsektorin vuoden 2025 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
18.06.2024 0.07VTT sparraa kotimaisia yrityksiä menestymään Naton DIANA-haastekilpailussa ja pääsemään puolustusmarkkinoille
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"

Siirry arkistoon »